09.03.2017 / Úspory


Víte, že můžete získat příspěvek na zateplení staršího bytového domu, a to i dva roky zpětně? A že vám dotace pokryjí i více úsporných opatření?

Dotace se odvíjí od rozsahu zateplení a v případě komplexního řešení stavby může být velmi zajímavá. Od roku 2013 funguje v České republice dotační program Nová zelená úsporám (zkráceně NZÚ), který navazuje na předchozí Zelenou úsporám z let 2009–2010. Nová zelená úsporám je v současné době v Praze otevřena jak pro rekonstrukce, tak pro novostavby bytových domů a poběží až do konce roku 2021. Mimo Prahu můžete získat dotace z tohoto programu pouze pro novostavby bytových domů s nízkou energetickou náročností a opět až do 31. 12. 2021.

Zateplení bytových domů mimo Prahu

Zateplování bytových domů mimo území hlavního města je podporováno z Integrovaného regionálního operačního programu (zkráceně IROP). Bližší informace lze získat na stránkách strukturálních fondů IROP.

V případě bytových domů lze žádat o dotaci v těchto oblastech:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů na území hl. m. Prahy

B. Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností po celé ČR

C. Efektivní využití zdrojů energie u bytových domů na území hl. m. Prahy (rekuperace)

V článku se detailněji věnujeme oblasti podpory A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů na území hl. m. Prahy.

Na jaké účely můžete o dotaci žádat? V rámci oblasti podpory A je možné čerpat dotaci na zateplení ochlazované obálky budovy, tedy například na:

 • výměnu oken a dveří
 • zateplení fasády
 • střechu
 • podlahy
 • atd.

Další podpora se poskytuje na základě zpracování odborného posudku nezbytného pro úspěšné podání žádosti.

Kdo může o dotaci žádat? Žadatelem o podporu může být:

 • vlastník bytového domu
 • pověřený spoluvlastník bytového domu
 • společenství vlastníků jednotek apod.

Přesná definice žadatele o podporu je následující:

„Žadatelem o podporu může být pouze vlastník bytového domu (jak fyzická osoba, tak právnická osoba), pověřený spoluvlastník bytového domu (na základě souhlasného prohlášení ostatních spoluvlastníků), pověřený vlastník jednotky (na základě souhlasného prohlášení ostatních vlastníků jednotek) a společenství vlastníků jednotek (tam, kde bylo ustanoveno). Žadatelem může být pouze subjekt přímo nebo nepřímo (jako pověřený) podléhající daňové povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (včetně vlastníků uvedených v § 9 tohoto zákona). Za žadatele o podporu v postavení vlastníka se dále pro potřeby této výzvy považuje také správce svěřenského fondu podle § 1448 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud byl předmětný bytový dům vyčleněn do svěřenského fondu.“

Objekt musí splňovat předepsanou definici bytového domu, a to jak před realizací podporovaných opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti projektu. Podpořena mohou být pouze opatření realizovaná na budově, u které byla žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) podána před 1. 7. 2007 – například zateplení fasády či střechy, výměna oken.

Jak NZÚ definuje „bytový dům“

Bytový dům je stavba pro bydlení, která má čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána. Za bytový dům se pro potřeby programu nepovažují bytové domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého bydlení“ (ubytovny, kanceláře, rekreační ubytování apod.). Pro účely programu je za podlahovou plochu považována celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem konstrukcí tvořících obálku budovy.“

Jak vysokou dotaci můžete získat?

Podporována jsou dílčí (oblast podpory A.0) i komplexní opatření (oblasti A.1, A.2) – viz tabulka níže. Platí základní pravidlo: čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá.

Není řečeno, co všechno je nutné udělat, ale jsou předepsané výsledky, např. dosažené hodnoty sledovaných technických parametrů a jejich procentuální snížení. Maximální výše dotace je stanovena dle m2 zateplovaných konstrukcí, viz následující tabulka:

Typ konstrukce A.0 a A.1 (Kč/m2) A.2 (Kč/m2)
Obvodová stěna 430 510
Střešní konstrukce 380 450
Výplně otvorů 11250 1500
Podlahy na terénu 500 600
Ostatní konstrukce, stropy 200 240

Maximální možná dotace (Kč) = SUMA (výměra konstrukce v m2 × dotace dle typu konstrukce [viz tabulka] a podoblasti × (k))

k – koeficient upravující výši dotace:

 • pro budovy a konstrukce bez zvýhodnění k = 1
 • pro budovy a konstrukce podléhající památkové péči k = 1,3
 • pro konstrukce s použitím environmentálního prohlášení typu III k = 1,05

Omezení:

 • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů.
 • Minimální výše podpory pro jednu žádost činí 50 000 Kč.

Co musíte splnit pro získání podpory?

Dům musí po realizaci úsporných opatření plnit následující kritéria.

Sledovaný parametr Označení [jednotky] A.0 A.1 A.2
Měněné stavební prvky obálky budovy [W.m−2.K−1] ≤ 0,95 × Urec dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.
Dosažená klasifikační třída neobnovitelné primární energie EpN,A nebo celkové dodané energie EP,A [–] bez poža-davku C A–B
Procentní snížení vypočtené měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nebo celkové dodané energie EP,A oproti stavu před realizací opatření [%] ≥ 20 % ≥ 30 % ≥ 40 %

Pozn.: Mírnější kritéria je možné uplatnit u památkově chráněných budov, a to v případě, pokud orgán památkové péče ve svém písemném stanovisku zároveň stanovil podmínky omezující možnosti provést některá opatření na obálce budovy v plném rozsahu.

Součinitel prostupu tepla (U) jednotlivých konstrukcí na systémové hranici

Tento požadavek se týká konstrukcí, které oddělují vytápěné prostory domu od venkovního prostředí nebo od nevytápěných prostorů (např. garáže). Jedná se tedy o obvodové stěny, střechu, podlahu, okna a dveře. Všechny tyto konstrukce musí v případě úpravy (zateplení) splňovat určité minimální parametry.

Celkové dodané energie (EP,A)

Hodnota charakterizuje energii dodanou do objektu při standardizovaném užívání stavby. Celková dodaná energie v sobě zahrnuje energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, nucené větrání, vlhčení/odvlhčení či osvětlení. Do celkové dodané energie například nevstupuje „zásuvková“ spotřeba, tj. provoz běžných elektrospotřebičů v domácnostech.

Neobnovitelné primární energie (EpN,A)

Výpočet kritéria vychází z celkové dodané energie – viz výše. Zde se však hodnotí vliv provozu domu na životní prostření, do jaké míry jsou využívány obnovitelné zdroje apod.

Jak o podporu zažádat?

O dotaci Nová zelená úsporám můžete požádat:

 • před začátkem rekonstrukce
 • v průběhu rekonstrukce
 • ale i zpětně až do 24 měsíců po ukončení rekonstrukce

Nejběžnější je podání žádosti před realizací nebo na začátku rekonstrukce, kdy můžete ještě poměrně jednoduše provádět změny, pokud by to bylo potřeba. K podání žádosti je potřeba:

 • projektová dokumentace domu
 • energetické hodnocení, které ověří, že dům splňuje všechna uvedená kritéria

Stavební projekt i energetickou část musí zpracovat autorizovaná osoba.

Po schválení žádosti běží lhůta 18 měsíců, ve které musíte vše zrealizovat. Poté doložíte doklady o realizaci a následně je vám vyplacena dotace. Mezi dokládané dokumenty patří zejména faktury za provedené práce včetně dokladů o zaplacení, zápis odborného technického dozoru a vyjádření stavebního úřadu.

U bytového domu je dále nutné předložit protokol o provedení úprav nastavení regulačních prvků, popř. teplotních a dalších parametrů otopné soustavy a soustavy ohřevu teplé vody podle projektu. Na tuto povinnost se často zapomíná a může vám způsobit komplikace při vyplácení podpory.

Pokud se žádost o dotaci podává, až když je dům zateplený, všechny dokumenty se dokládají v jednom kroku. Ale pozor! Faktury jsou uznatelné, pouze pokud nejsou starší než zmíněné 2 roky.

Když zateplovat, tak s dotací

Nová zelená úsporám je vhodnou příležitostí, jak získat příspěvek na zateplení staršího bytového domu na území hlavního města Prahy. Dotace může pokrýt až 30 % vynaložených nákladů souvisejících se zateplením.

Podrobné informace o programu Nová zelená úsporám jsou uvedeny na www.novazelenauspora.cz.

Článek byl připraven ve spolupráci se společností EnergySim, autorem je Ing. Petr Kotek, Ph.D.