24.04.2017 / Úspory


Dotaci můžete získat nejen na rekonstrukci, ale i na stavbu či konverzi bytových domů – pokud tedy budou dostatečně „zelené“.

Od roku 2013 funguje v České republice dotační program Nová zelená úsporám (zkráceně NZÚ), který navazuje na předchozí Zelenou úsporám z let 2009–2010. Nová zelená úsporám je v současné době otevřená, mimo jiné, pro novostavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností po celé ČR a poběží až do konce roku 2021.

V případě bytových domů lze žádat o dotaci v těchto oblastech:

A. snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů na území hl. m. Prahy

B. výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností po celé ČR

C. efektivní využití zdrojů energie u bytových domů na území hl. m. Prahy (rekuperace)

V článku se detailněji věnujeme oblasti podpory B – výstavbě bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Kromě výstavby úplně nových bytových domů lze ale žádat v této oblasti i na budovy, u kterých dojde ke změně využití (konverzi) právě na bytový dům – opět s velmi nízkou energetickou náročností (jaká kritéria energetické náročnosti musí bytový dům splňovat, najdete níže).

Na co je možné žádat o dotaci?

U výstavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností nejsou vymezena konkrétní opatření, na která lze žádat o dotaci. Důležité je, aby budova jako celek splňovala požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie, které jsou uvedeny ve vyhlášce 78/2013 Sb. Fixní dotace je stanovena ve výši 1 300 Kč na m2 energeticky vztažné plochy – tedy podlahové plochy vytápěné části budovy včetně vnějších stěn.

Kromě toho je možné dále žádat o podporu na výstavbu tzv. zelených střech, kde je fixní dotace 500 Kč/m2 půdorysné plochy zelené střechy, a na podporu využití tepla z odpadní vody, kde je fixní dotace 5 000 Kč na připojenou bytovou jednotku.

Obvykle se zde stejně jako u žádosti z jakékoliv oblasti Nové zelené úsporám žádost doplní o podporu na zpracování odborného posudku a může pokrývat náklady na vypracování projektové dokumentace, energetického posudku, technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy (tzv. blower-door test). Tato podpora činí max. 70 000 Kč.

Kdo může o dotaci žádat?

Žadatelem o podporu může být pouze stavebník bytového domu. Bytový dům musí mít podle definice programu 4 a více bytových jednotek a více než polovina podlahové plochy musí odpovídat požadavkům na trvalé bydlení a být k tomuto účelu užívána. Nejedná se například o ubytovny. Této definici musí vyhovovat minimálně po dobu 10 let od schválení žádosti.

Jak vysokou dotaci je možné získat?

Maximální výše dotace může být 15 % celkových výdajů na stavbu a 30 % řádně doložených způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou všechny výdaje související s výstavbou bytové části budovy, včetně technických systémů.

Co je potřeba splnit pro získání dotační podpory?

Dům musí splnit následující kritéria:

Sledovaný parametr Označení [jednotky]    B.1
Měrná roční potřeba tepla na vytápění

EA

[kWh/(m2.rok)]
≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energie 

EpN,A

[kWh/(m2.rok)]
≤ 90
Součinitel prostupu tepla výplně otvoru ve stěně a strmé střeše z vytápěného do venkovního prostředí kromě dveří Uw [W/(m2.K)] ≤ Upas
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem [W/(m2.K)] ≤ 0,70 × Uem,N
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50 [1.h−1] ≤ 0,60
Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti Θai,max [°C] ≤ Θai,max,N
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla pro větrání obytných místností [-] Ano

Pozn.: Jsou-li při výstavbě použity výrobky nebo materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, lze za určitých podmínek navýšit celkovou výši podpory o 5 %.

Měrná roční potřeba tepla na vytápění

Toto je základní parametr, kterého je nutné dosáhnout. Je závislý na množství faktorů, jako je tvar budovy, orientace ke světovým stranám, zateplení obálky budovy (včetně podlahy a střechy), kvalita a velikost oken. Příznivé je, že pokud např. nemáte ideální orientaci pozemku, můžete leccos dohnat lepším zateplením a obráceně.

Měrná neobnovitelná primární energie (EpN, A)

Na splnění tohoto kritéria mají největší vliv navržené zdroje tepla a přípravy teplé vody. Ideální je, pokud jsou hojně zastoupeny obnovitelné zdroje. Naopak zcela nevhodné je výlučné využití elektrické energie. V případě topení přímotopy je nutné minimálně vyrábět si elektřinu fotovoltaickými panely na střeše. Mezi vhodné zdroje lze zařadit kotel na biomasu (dřevo, pelety apod.), tepelné čerpadlo, solární systémy či jejich kombinace. Ale i s moderními plynovými kotli nebo soustavou zásobování teplem můžete toto kritérium splnit.

Součinitel prostupu tepla výplní otvorů

Tento požadavek se týká výplní otvorů kromě dveří a střešních oken (vyjma těch ve strmých střechách o sklonu nad 45°), které oddělují vytápěné prostory domu od venkovního prostředí. Jejich celkový součinitel prostupu tepla (zahrnuje rám i zasklení) musí být max. 0,8 W/(m2.K). Není tedy možné na domě použít horší okna, i kdyby to bylo kompenzováno například vyšším zateplením fasády.

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

Souvisí s předchozím kritériem a hodnotí kvalitu obálky budovy jako celek.

Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby

Jde o měřenou hodnotu, která se dokládá po dokončení stavby. Měří se těsnost budovy při podtlaku a přetlaku. Největší vliv tak má kvalita provedení stavby, tj. jak jsou osazena okna a dveře, zda jsou správně provedeny parotěsné fólie, utěsněny prostupy atd. Při realizaci stavby je tak třeba klást velký důraz na správnost provádění a důsledné řešení všech detailů.

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období

NZÚ požaduje, aby bylo zajištěno, že v létě bude v domě přijatelná teplota i bez použití klimatizace. Proto je nutné myslet i na stínění oken v letním období. Obvykle je třeba instalovat venkovní žaluzie alespoň nad okna na jihozápad až jihovýchod, případně nadokenní markýzy.

Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Bez nuceného větrání s rekuperací se žádný pasivní dům neobejde. Nucené větrání zajistí dostatečný přívod vzduchu do domu, který je jinak velice dobře utěsněn, a zároveň díky rekuperaci snižuje spotřebu tepla na vytápění.

V této fázi stavby je rozhodně lepší mít žádost o dotaci již vyřízenou.

Další požadavky

Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta. Realizace musí být prováděna dodavateli s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí.

Stavebník je povinen smluvně zajistit služby optimalizace spotřeby/výroby/dodávky energie alespoň na dobu 3 let. To má sloužit k zajištění hospodárného provozu, který musí být zároveň po stejnou dobu jednou ročně dokládán formou zprávy o reálných spotřebách energie. To vyžaduje instalaci systému pro měření a záznam spotřeb médií.

Jak o podporu žádat?

Přesný postup, jak o dotaci Nová zelená úsporám pro výstavbu nebo konverzi bytového domu požádat, najdete na stránkách Nové zelené úsporám, samotný formulář je pak zde. O dotaci zároveň můžete požádat specializovanou firmu, která vám vše potřebné zařídí.

O dotaci je možné požádat před začátkem realizace, v jejím průběhu, ale i zpětně.

Nejběžnější je podání žádosti před realizací, kdy lze ještě poměrně jednoduše provádět změny a projekt bytového domu optimalizovat.

K podání žádosti je potřeba projektová dokumentace domu a energetické hodnocení, které ověří, že dům splňuje všechna uvedená kritéria. Stavební projekt i energetickou část musí zpracovat autorizovaná osoba.

Po schválení žádosti běží lhůta 24 měsíců, ve které je nutné vše zrealizovat. Poté se doloží doklady o realizaci a následně je vyplacena dotace. Mezi dokládané dokumenty patří zejména faktury za provedené práce včetně dokladů o zaplacení, zápis odborného technického dozoru, výsledek měření provzdušnosti obálky budovy (tzv. blower-door testu), vyjádření stavebního úřadu a případně další vyžádané dokumenty.

Pokud se žádost o dotaci podává až po realizaci, všechny dokumenty se dokládají v jednom kroku. Ale pozor! Faktury jsou uznatelné, pouze pokud nejsou starší než 24 měsíců od data evidence žádosti a zároveň vydané ne dříve než 1. 1. 2015.

Když stavět, tak s dotací

Nová zelená úsporám je zajímavou možností, jak získat příspěvek na výstavbu moderních energeticky úsporných bytových domů.

Podrobné informace o programu Nová zelená úsporám jsou uvedeny zde.

Článek byl připraven ve spolupráci se společností EnergySim, autory jsou Ing. Petr Kotek, Ph.D., a Ing. Veronika Burešová.

Tabulky jsou převzaty ze stránek www.novazelenausporam.cz, konkrétně z dokumentu Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám, BYTOVÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí.