23.09.2016 / Úspory


Druhý díl dotačního seriálu vám pomůže získat dotaci při stavbě rodinného domu, a to i dva roky zpětně. Maximální částka je 485 000 Kč.

Od roku 2013 funguje v České republice dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ), který navazuje na předchozí Zelenou úsporám z let 2009–2010. Nová zelená úsporám je v současné době otevřena pro rodinné domy v celé ČR a bytové domy v Praze a poběží až do konce roku 2021.

V oblasti rodinných domů lze žádat dotaci na oblasti:

  • A. snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů,
  • B. výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností,
  • C. efektivního využití zdrojů energie.

V článku detailně popisujeme oblast B – výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. 

Co je to „pasivní dům“

Dům s velmi nízkou energetickou náročností (pro zjednodušení pasivní dům) je objekt, který dosahuje hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění maximálně 20 kWh/m2.rok. Zjednodušeně řečeno spotřebuje za otopnou sezónu jen velmi málo energie na vytápění. Oproti „běžným“ domům je to řádově 4× méně spotřebovaného tepla nebo až 10× méně oproti domům z 80. let minulého století.

Mít nízkou potřebu tepla na vytápění pod 20 kWh/m2.rok ale není jediná podmínka, kterou musí pasivní dům splnit. Dále se sleduje hodnota neobnovitelné primární energie (tedy čím se dům vytápí – zda dřevem, elektřinou aj.), těsnost objektu, letní tepelná stabilita (tedy zda se objekt nepřehřívá v létě a není nutná klimatizace) či to, zda má dům nucené větrání s rekuperací tepla.

Aby mohl rodinný dům dosáhnout na parametry velmi nízké energetické náročnosti, musí mít vhodný tvar, tj. neměl by být příliš členitý, vhodnou orientaci ke světovým stranám, nadstandardně izolovanou obálku budovy (tedy stavební konstrukce a prvky, které obalují vnitřní prostředí domu), kvalitní okna s trojskly, nucené větrání s rekuperací a také využívat obnovitelné zdroje energie. Mezi obnovitelné zdroje se řadí například solární systémy na teplou vodu nebo na výrobu elektřiny, kotle či krby na biomasu nebo tepelná čerpadla.

Jak vysokou dotaci mohu získat?

Pokud se rozhodnete postavit si pasivní dům, nejenže si díky minimální spotřebě energie na vytápění trvale snížíte náklady na bydlení a získáte zdravé bydlení, ale také můžete požádat o dotaci na stavbu.

Nová zelená úsporám totiž poskytuje podporu jako fixní dotaci na rodinný dům. Podpora má dvě úrovně, a to podle kritérií, která musí dům splnit. Základní hladina dotace je označena jako B.1 a činí 300 000 Kč. Vyšší hladina podpory je označena jako B.2 a činí 450 000 Kč.

Kromě toho je poskytována ještě dotace na zpracování potřebných dokumentů, a to ve výši 35 000 Kč. Celkem lze tedy získat až 485 000 Kč.

Pokud bude dům postaven v Moravskoslezském či Ústeckém kraji nebo když použijete materiály se speciální certifikací, podpora může být ještě vyšší.

Jaká kritéria musím splnit?

Dům, který má při žádosti o dotaci uspět, musí splnit sedm kritérií, která dotační program vyžaduje. Požadavky jsou stejně jako výše podpory rozděleny na 2 oblasti – B.1 a B.2. Podle dosažené kategorie je pak určena výše dotace. Aby dům dotaci získal, musí splnit všechna kritéria z dané oblasti podpory. Není možné splnit jen část kritérií a žádat jenom o část dotace.

Přehledně je uvidíte v následující tabulce:

Měrná roční potřeba tepla na vytápění

Toto je základní parametr, kterého je nutné dosáhnout. Je závislý na množství faktorů, jako je tvar budovy, orientace ke světovým stranám, zateplení obálky budovy (včetně podlahy a střechy), kvalita a velikost oken. Příznivé je, že i když nemáte ideální orientaci pozemku, můžete leccos dohnat lepším zateplením a obráceně.

Měrná neobnovitelná primární energie

Na splnění tohoto kritéria mají největší vliv navržené zdroje tepla a přípravy teplé vody. Ideální je, pokud pro ohřev plánujete nebo využíváte obnovitelné zdroje. Naopak zcela nevhodné je výlučné využití elektrické energie. Pokud byste chtěli topit přímotopy, je nutné vyrábět si elektřinu fotovoltaickými panely na střeše. Mezi vhodné zdroje lze zařadit kotel nebo krb na biomasu (dřevo, pelety apod.), tepelné čerpadlo, solární systémy či jejich kombinace. Ale i s plynovým kotlem můžete toto kritérium splnit.

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici

Tento požadavek se týká všech konstrukcí, které oddělují vytápěné prostory domu od venkovního prostředí nebo od nevytápěných prostorů (např. garáže). Jedná se tedy o obvodové stěny, střechu, podlahu, okna a dveře. Všechny tyto konstrukce musí splňovat určité minimální parametry. Není tedy možné v pasivním domě použít například obyčejné vchodové dveře bez zateplení, i kdyby to bylo vykompenzováno větším zateplením fasády.

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

Tento ukazatel souvisí s předchozím kritériem a hodnotí kvalitu obálky budovy jako celek.

Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby

Hodnota, která se dokládá po dokončení stavby. Měří se těsnost budovy při podtlaku a přetlaku. Největší vliv tak má kvalita provedení stavby, tj. to, jak jsou osazena okna a dveře, zda jsou správně provedeny parotěsné fólie, utěsněny prostupy atd. Při realizaci stavby je proto třeba klást velký důraz na správnost provádění a důsledné řešení všech detailů.

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období

NZÚ požaduje, aby byla zajištěna přijatelná teplota i v létě bez použití klimatizace. Proto je nutné myslet i na stínění oken v letním období. Obvykle tak mají pasivní domy instalovány venkovní žaluzie, případně nadokenní markýzy.

Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Bez nuceného větrání s rekuperací se žádný pasivní dům neobejde. Nucené větrání zajistí dostatečný přívod vzduchu do domu, který je jinak velice dobře utěsněn a zároveň díky rekuperaci snižuje spotřebu tepla na vytápění.

Jak o dotaci požádat

O dotaci můžete požádat před začátkem stavby, v jejím průběhu, ale i zpětně, až do 24 měsíců po ukončení realizace.

Nejběžnější je podání žádosti před realizací nebo na začátku stavby, kdy můžete ještě poměrně jednoduše provádět změny, pokud by to bylo potřeba.

K podání žádosti je potřeba projektová dokumentace domu a energetický posudek, který ověří, že dům splňuje všechna popsaná kritéria.

Projekt i posudek musí zpracovat autorizovaná osoba.

Seznam energetických specialistů naleznete na webu ministerstva nebo na přehledné mapce Asociace energetických specialistů, kde si můžete vybrat nejbližšího specialistu. Další možností je nainstalovat si do telefonu mobilní aplikaci „Najdi si svého specialistu“.

Po schválení žádosti běží lhůta 24 měsíců, ve které je nutné vše zrealizovat a dům zkolaudovat. Poté se doloží doklady o realizaci a následně je vyplacena dotace. Mezi dokládané dokumenty patří zejména faktury za provedené práce včetně dokladů o zaplacení, kolaudační souhlas a měření neprůvzdušnosti.

Pokud se žádost o dotaci podává, až když je dům hotový, všechny dokumenty se dokládají v jednom kroku. Ale pozor! Faktury jsou uznatelné, pouze pokud nejsou starší než zmíněné 2 roky.

Když už novostavba, tak s dotací

Nová zelená úsporám je tedy jedinečnou příležitostí, jak získat příspěvek na rodinný dům. Vícenáklady do výše zmiňovaných úprav se pohybují obvykle kolem 10 % oproti „běžné“ novostavbě.

Stavíte-li tedy dům za 4 mil. Kč, dům s velmi nízkou spotřebou energie vás přijde na 4,4 mil. Kč. Dotace od státu je pak podporou přesně na tyto vícenáklady. Díky dotaci získáte kvalitní novostavbu s nízkými provozními náklady, zdravým vnitřním prostředím, kde bude stále čerstvý vzduch, dům se nebude v létě přehřívat a budete přispívat ke kvalitnímu životnímu prostředí. A navíc budete mít výrazně nižší účty za energii.

Podrobné informace o programu Nová zelená úsporám jsou uvedeny zde.

Článek byl připraven ve spolupráci se společností EnergySim, autorem je Ing. Petr Kotek, Ph.D.

Tabulky jsou převzaty ze stránek www.novazelenausporam.cz, konkrétně z dokumentu Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám, RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí.

Sdílejte:
Témata článku:
dotacepasivní dům