09.09.2016 / Úspory


První díl dotačního seriálu vám pomůže získat dotaci při výměně anebo pořízení nového kotle a poradí, co budete pro její získání potřebovat.

V posledních několika letech je stále intenzivnější tlak na zvýšení kvality ovzduší v celé Evropě a ani Česká republika není výjimkou.

Jedním z dotačních projektů, který se na úrovni jednotlivých domácností snaží přispět k čistějšímu vzduchu, je tzv. „kotlíková dotace“, která je poskytována v rámci programu „Operační program Životní prostředí 2014­–2020“. Má za cíl v dlouhodobém horizontu snížit počet domácností vytápěných uhlím, koksem a dřevem, jež produkují nejvíce emisí znečišťujících vzduch, který všichni dýcháme.

Státním fondem životního prostředí byla k 15. červenci 2015 vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotační prostředky, na základě kterých byla celková vyhrazená částka (cca 3 mld. Kč) rozdělena mezi jednotlivé kraje. Pod vedením krajů přešly „kotlíkové dotace“ do praxe počátkem letošního roku, kdy byl zahájen příjem žádostí od konečných uživatelů – fyzických osob, respektive domácností, které mají o výměnu kotle zájem.

„Kotlíková“ není „Nová zelená úsporám“   

Paralelně vedle krajské „kotlíkové dotace“ běží také dotační titul „Nová zelená úsporám“, který je komplexnější a kromě výměny zdroje tepla lze žádat také o dotaci na zateplení objektu, výměnu oken, pořízení solárního termického či fotovoltaického systému či získat dotaci na větrací systém s rekuperací tepla.

Z tohoto dotačního titulu můžete získat na výměnu zdroje bohužel méně financí a nelze žádat o dotaci na nový kotel na uhlí. Nicméně pro toho, kdo vytápí například přímotopy nebo elektrokotlem, je Nová zelená úsporám jedinou možností, jak získat příspěvek na tepelné čerpadlo ve výši až 105 000 Kč. Maximum z „kotlíkové dotace“ je pak i v některých krajích (za příspěvku obcí) až 150 000 Kč.

Více informací se dozvíte na přehledných stránkách dotačního programu www.novazelenausporam.cz.

Pro koho je „kotlíková dotace“ určena

Předmětem finanční podpory jsou ekologicky neefektivní zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Jedná se tedy převážně o teplovodní ocelové, popř. litinové kotle na uhlí, koks, dřevo a jiné palivo. Současně musí být váš kotel hlavním zdrojem tepla pro vytápění, což snadno prokážete instalací kotle na otopnou soustavu a komínové těleso. Tímto je rozsah dotace pevně vymezen, a nelze tak uvažovat o příspěvku na výměnu jiných, ač v některých případech také neekologických zdrojů tepla, tj. např. elektrokotle, staršího plynového kotle, ale ani lokálních topidel – krbů s absencí připojení na otopnou soustavu. Stejně tak nemůžete žádat o dotaci na výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním či kotel výhradně na biomasu (např. dřevo) za kotel kombinovaný, popř. kotel pouze na uhlí.

Jak využít „kotlíkovou dotaci“

Obecně je třeba dávat pozor na fakt, že nově pořizovaný zdroj tepla musí splňovat požadavky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/125/ES („ekodesign“) a případně dalších směrnic kvality. Splnění těchto podmínek je deklarováno zařazením výrobku do volně přístupné databáze pod správou Státního fondu životního prostředí, ze které je nutné při volbě konkrétního zdroje vycházet. Seznam podporovaných výrobků pro každou výzvu zveřejňuje samotné Ministerstvo životního prostředí. Pokud chcete dotace využít, stačí se samozřejmě domluvit s prodejcem kotle a najít nejvhodnější variantu, která bude vyhovovat jak podmínkám dotací, tak i vašim potřebám.

 Dotaci získáte v případě, že měníte původní kotel za některý z následujících:

 • kotel na pevná paliva,
 • tepelné čerpadlo,
 • plynový kondenzační kotel.

Uznatelným nákladem finanční podpory jsou dále opatření, jež mohou být využita pouze v kombinaci s jedním z předcházejících. Jedná se o:

 • instalaci solární termické soustavy,
 • zajištění technických opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti rodinného domu („mikro“ energetická opatření).

„Kotlíková dotace“: nejlepší příležitost pro výměnu kotle

Dotační program „kotlíková dotace“ představuje v současné době jednu z nejvýhodnějších dotačních příležitostí, jak s minimem investičních nákladů a administrativní zátěže vyměnit starý kotel za nový zdroj tepla, se kterým budete mít čistější vzduch i menší účty.

Jaké dokumenty vyžaduje „kotlíková dotace“

Základní struktura dokumentů pro podání žádosti je společná pro dotační program jako celek. Jednotlivé kraje mohou pak tyto požadavky rozšířit, případně zpřesnit, a zejména určit konkrétní postup a termíny pro podávání žádostí.

Základní struktura dokumentace k podání žádosti

 • Vyplněný formulář žádosti o poskytnutí dotace.
 • Povinné přílohy – jedna ze tří níže popsaných:
 1. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná – pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie anebo průměrného součinitele prostupu tepla.
 2. Doporučení jednoho z „mikro“ energetických opatření vedoucích k dílčímu snížení energetické náročnosti budovy.
 3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo žádost z paralelně probíhajícího dotačního programu Nová zelená úsporám.
 • Fotodokumentace a specifikace stávajícího kotle na tuhá paliva — fotodokumentace stávajícího kotle, napojení na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu, materiálu a jmenovitého výkonu.
 • V případě, že vaše nemovitost má více vlastníků, pak musíte přiložit písemný souhlas všech dotčených vlastníků.
 • Případné další přílohy definované příslušným krajem.

Jaká je úloha energetického specialisty

Pokud žádáte o „kotlíkovou dotaci“, pak se před samotným podáním žádosti setkáte s energetickým specialistou, který zhodnotí tepelně-technické vlastnosti vaší nemovitosti a na základě toho vypracuje jednu z povinných příloh:

 1. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
 2. Doporučení „mikro“ energetického opatření.

Seznam energetických specialistů naleznete na webu ministerstva nebo na přehledné mapce Asociace energetických specialistů​, kde si můžete vybrat nejbližšího specialistu. Další možností je nainstalovat si mobilní aplikaci „Najdi si svého specialistu“, odkaz zde​.

Jak vysoká je „kotlíková dotace“

Míra dotace odpovídá „vynaloženým způsobilým výdajům“, tedy penězům, které vkládáte vy. A maximální výše způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby je 150 000 Kč. Toto číslo slouží jako horní hranice, pokud tedy investujete více, dotace bude počítat se 150 000 Kč. Náklady na případná „mikro“ energetická opatření mohou tvořit maximálně 20 000 Kč z oněch maximálně možných 150 000 Kč.

Míra dotace se pak pohybuje následovně:

 • 70 % z vaší investice v případě projektu s realizací kotle spalujícího pouze uhlí.
 • 75 % z vaší investice v případě projektu s realizací kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle.
 • 80 % z vaší investice v případě, že jdou do samotného nákupu kotle (zdroje tepla) zahrnout také následující volitelné položky:
 1. Stavební práce, dodávky a služby spojené s instalací kotle.
 2. Náklady na zkoušky nebo testy související s uvedením do trvalého provozu.
 3. Náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti budovy PENB (v případě, že je prokazována).
 4. Služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného řešení („mikro“ energetická opatření a zdroj tepla).
 5. Náklady na projektovou dokumentaci.
 6. Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací „mikro“ energetických opatření (jsou-li požadována).

Kdy je možné podat žádost o „kotlíkovou dotaci“

Termín pro příjem žádostí je plně v gesci příslušného kraje, a je tak řešen individuálně. Aktuální informace o možnosti podávat žádosti o „kotlíkovou dotaci“ jsou uvedeny následující tabulce:

  Kraj Stav I. výzva — datum II. výzva — datum
  Středočeský končí I. a zahájí se II.výzva 15. 1. 2016 — 15. 9. 2016 3. 10. 2016 — 29. 12. 2017
  Moravskoslezský bude určen termín II. výzvy 1. 2. 2016 — 23. 3. 2016 v roce 2017
  Jihočeský bude určen termín II. výzvy 18. 1. 2016 — 31. 3. 2016 termín v jednání s MŽP
  Vysočina bude určen termín II. výzvy 18. 1. 2016 — 30. 3. 2016 začátek roku 2017
  Plzeňský brzy se zahájí II. výzva 20. 1. 2016 — 31. 3. 2016 19. 9. 2016 — 16. 12. 2016
  Královéhradecký brzy se zahájí II. výzva 11. 1. 2016 — 25. 1. 2016 12. září
  Pardubický brzy se zahájí II. výzva 27. 1. 2016 — 15. 2. 2016 3. 10. 2016
  Olomoucký bude určen termín II. výzvy 22. 2. 2016 — 30. 6. 2016 v roce 2017
  Ústecký bude určen termín II. výzvy 25. 1. 2016 — 31. 3. 2016 není určeno
  Zlínský bude určen termín II. výzvy 25. 1. 2016 — 3. 2. 2016 přelom roku 2016 / 2017
  Liberecký bude určen termín II. výzvy 25. 1. 2016 — 30. 6. 2016 v roce 2018
  Jihomoravský bude určen termín II. výzvy 18. 1. 2016 — 30. 4. 2016 není určeno
  Karlovarský bude určen termín II. výzvy do 30. 6. 2016 není určeno
  Praha probíhá 21. 3. 2016 — 29.12. 2017 21. 3. 2016 — 29.12. 2017
 

Dokdy je nutné kotel vyměnit

Termíny pro samotnou instalaci nového kotle včetně případných „mikro“ energetických opatření jsou individuální pro každý kraj. Obecně však platí, že vše musíte uskutečnit do 6 až 12 měsíců od data podání žádosti o dotaci. Zdroj tepla musí být instalován a uveden do provozu realizační firmou, která disponuje osvědčením o proškolení osob uvádějících zdroj do provozu dle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.

Během této doby je nutné:

 • Starý kotel, tedy energetický zdroj, který je předmětem výměny, ekologicky zlikvidovat a to doložit vyplněním formuláře, který poskytne příslušný krajský úřad.
 • Doložit kopie osvědčení o proškolení osoby uvádějící zdroj tepla do provozu dle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.
 • Doložit veškeré související způsobilé výdaje (faktury musí být od dodavatele označeny číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahují).
 • V případě provádění „mikro“ energetických opatření doložit fotodokumentaci stavu před realizací daného opatření a po ní.
 • Pořídit fotodokumentaci odstranění starého a instalace nového kotle.
 • Případné další doklady si může stanovit každý kraj samostatně.

 

Článek byl vytvořen ve spolupráci se společností EnergySim, autorem je Ing. Petr Kotek, Ph.D.

 
Sdílejte:
Témata článku:
dotace