09.05.2017 / Úspory


Bez nuceného větrání s rekuperací se žádný pasivní dům neobejde – a právě tato technologie je klíčová při získávání dotací Nová zelená úsporám.

Od roku 2013 funguje v České republice dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ), který navazuje na předchozí Zelenou úsporám z let 2009–2010. Nová zelená úsporám je v současné době otevřena pro rodinné i bytové domy (v případě změn dokončených budov pouze v Praze) a poběží až do konce roku 2021.

V případě bytových domů lze žádat o dotaci v těchto oblastech:

A. snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů na území hl. m. Prahy

B. výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností po celé ČR

C. efektivní využití zdrojů energie u bytových domů na území hl. m. Prahy

V článku se detailněji věnujeme oblasti podpor C – efektivnímu využití zdrojů energie. Tato oblast má mnoho podoblastí, my se podrobněji zaměříme na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (podoblast C.4).

Zateplení bytových domů mimo Prahu

Zateplování bytových domů mimo území hlavního města je podporováno z Integrovaného regionálního operačního programu (zkráceně IROP). Bližší informace lze získat na stránkách strukturálních fondů IROP.

Na co konkrétně je možné žádat dotaci?

V rámci podoblasti podpory C.4 je možné čerpat dotaci na instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) z odpadního vzduchu (rekuperací), a to jak na systémy centrální, tak na decentrální (lokální). Další podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku nezbytného pro úspěšné podání žádosti a na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (tzv. blower door test).

Co je to rekuperace?

Rekuperace je zpětné získávání tepla. V domech je venkovní čerstvý vzduch přiváděn do rekuperačního výměníku uvnitř vzduchotechniky a je ohříván teplem získaným ze vzduchu, který je přes tuto jednotku odváděn. Předává se pouze teplo, cesty vzduchu se nemíchají.

V jakém případě lze o dotaci požádat?

V této podoblasti je možné žádat o dotaci buď samostatně, nebo současně s podáním žádosti z oblasti podpory A – snižování energetické náročnosti stávajících rodinných a bytových domů po celé ČR a bytových domů na území hl. m. Prahy, tedy například se zateplením. U samostatného podání jen na tuto podoblast je ale nutné prokázat, že dojde k úspoře potřeby tepla na vytápění alespoň o 20 %. Nelze ale čerpat dotaci na budovu, která byla už v minulosti podpořena v oblasti podpory B (novostavba s velmi nízkou energetickou náročností) nebo při současném podání s oblastí B, protože je zde instalace systému nuceného větrání s rekuperací nutností.

Žadatelem o podporu může být vlastník nebo stavebník rodinného domu, vlastník bytového domu, pověřený spoluvlastník bytového domu, společenství vlastníků jednotek apod.

Objekt musí splňovat předepsanou definici rodinného / bytového domu, a to jak před realizací podporovaných opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti projektu (10 let).

Definice rodinného domu podle NZÚ

Definice rodinného domu je pro potřeby programu Nová zelená úsporám následující: jedná se o stavbu pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví; rodinným domem se nerozumí jiné stavby, např. určené pro rodinnou rekreaci nebo průmyslové stavby, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Dále je pro účely Programu považována za rodinný dům též obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Rodinným domem není budova určená nebo využívaná pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.).

Jak vysokou dotaci je možné získat?

Na centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla je podpora max. 100 000 Kč na jeden rodinný dům nebo 25 000 Kč na jednu bytovou jednotku.

Na decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla je podpora max. 75 000 Kč na jeden rodinný dům nebo 20 000 Kč na jednu bytovou jednotku.

Další možná zvýhodnění u rodinných domů:

  • Použijete-li v rodinném domě jednotku se ZZT s vydaným environmentálním prohlášením typu III (více viz. níže), dostanete navíc 2 000 Kč.
  • Nachází-li se rodinný dům v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji, dotace se navyšuje o 10 %.

Co je to environmentální prohlášení typu III?

Environmentální prohlášení typu III je soubor měřitelných informací o vlivu produktu (výrobku nebo služby) na životní prostředí v průběhu jeho životního cyklu (např. spotřeba energií a vody, produkce odpadů, vliv na změnu klimatu, eutrofizaci, rozrušování ozonové vrstvy apod.). Tyto informace se zjišťují metodou analýzy životního cyklu (LCA) podle norem ČSN ISO 14040-49 a mohou být ještě doplněny různými dalšími údaji, jež jsou považovány za podstatné. Toto prohlášení musí být veřejně přístupné a údaje v něm obsažené musí být ověřitelné. Jejich tvorba se řídí normou ČSN ISO 14025. V podstatě tedy jde o podrobný průkaz produktu o jeho vlivu na životní prostředí.

Dále se běžně žádá také o dotaci na zpracování odborného posudku, zajištění odborného technického dozoru a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy. Ta činí pro rodinné domy 5 000 Kč nebo max. 15 % z alokované částky a pro bytové domy max. 15 000 Kč nebo max. 10 % z alokované částky podpory.

Omezení:

  • Celková výše podpory na jednu žádost u rodinných domů je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.
  • Celková výše podpory na jednu žádost u bytových domů je omezena na max. 25 % řádně doložených způsobilých výdajů u samostatné podpory z oblasti C, resp. 30 % při kombinaci více oblastí.
  • Výdaje jsou uznatelné, pokud nejsou starší než 24 měsíců před podáním žádosti.

Do způsobilých výdajů se zahrnuje veškerý materiál včetně montáže, regulace a zapojení.

Co musíte pro získání podpory splnit?

Účinnost

Zpětné získávání tepla dosahuje v různých systémech různé účinnosti. NZÚ požaduje při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) minimální účinnost 75 % pro centrální systémy, resp. 70 % pro decentrální. U bytových domů je požadavek snížen na 70 %, resp. 65 % pro systémy ZZT s kapalinovým okruhem a v případech, kdy není možné zařízení pro přívod a odvod vzduchu umístit v jedné místnosti. To není problém se standardními systémy splnit.

Průvzdušnost obálky budovy n50

Zásadním předpokladem správného fungování řízeného větrání je těsnost obálky budovy. Například dávat systém nuceného větrání do budovy se starými netěsnými okny nemá smysl, protože teplý (a vlhký) vzduch uniká nekontrolovaně spárami. Vzduchotěsnost je ale důležitá i u všech ostatních budov a k jejímu dosažení je třeba zejména precizní realizace kritických detailů, jakými jsou například veškeré průchody obálkou budovy nebo spoje konstrukcí.

Maximální průvzdušnost obálky budovy má být 2,5 h−1. To není až tak přísná hodnota, uvážíme-li, že v případě novostaveb – oblasti podpory B – je možná průvzdušnost max. 0,6 h−1.

K měření průvzdušnosti se využívá tzv. blower door test. Velký ventilátor osazený v rámu s plachtou se osadí do dveří nebo okna a postupně vytváří tlakový rozdíl 50 Pa. Z tlaku na ventilátoru se stanoví průtok vzduchu.

Přímo v pokynech pro žadatele NZÚ je uvedeno doporučení realizovat první měření vzduchotěsnosti obálky budovy ještě před začátkem rekonstrukce. Případné netěsnosti tak mohou být včas lokalizovány a bez větších problémů utěsněny. Také u novostaveb je lepší nečekat s měřením až na hotovou stavbu, ale poprvé měřit už ve fázi, kdy je dokončena obálka budovy včetně vzduchotěsnicí vrstvy, která ale ještě není zakryta.

Další požadavky

Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby. Realizace musí být prováděna dodavateli s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí, ne svépomocí.

Větrací systém musí zajišťovat nucené větrání všech obytných místností a všech místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob (včetně např. kanceláří a provozoven, pokud se v domě nacházejí).

Jak o podporu požádat

O pomoc se zpracováním podkladů pro dotaci zároveň můžete požádat specializovanou firmu, která vám vše potřebné zařídí.

O dotaci můžete požádat před začátkem instalace, v jejím průběhu, ale i zpětně až do 24 měsíců po ukončení realizace.

Nejběžnější je podání žádosti před realizací, kdy je možné ještě poměrně jednoduše provádět změny, pokud by to bylo potřeba, a ohlídat požadovanou neprůvzdušnost.

K podání žádosti je potřeba projektová dokumentace a energetické hodnocení, které ověří, že dům splňuje všechna uvedená kritéria. Stavební projekt i energetickou část musí zpracovat autorizovaná osoba.

Po schválení žádosti běží lhůta 9 měsíců, ve které je nutné vše zrealizovat. V případě kombinace s oblastí A je lhůta 18 měsíců. Poté se doloží doklady o realizaci a následně je vyplacena dotace. Mezi dokládané dokumenty patří zejména faktury za provedené práce včetně dokladů o zaplacení, případně vyjádření stavebního úřadu. V případě této podoblasti dotace je dále třeba doložit splnění požadavků protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem (ke stažení na stránkách programu NZÚ).

Pokud se žádost o dotaci podává až po realizaci, všechny dokumenty se dokládají v jednom kroku. Ale pozor! Faktury jsou uznatelné, pouze pokud nejsou starší než zmíněné 2 roky.

Zdravější vzduch s rekuperací

Instalace řízeného větrání s rekuperací je u energeticky efektivních domů prakticky nutností, u rekonstrukcí starších domů je rozhodnutí složitější. V případě centrálních systémů vyžaduje větší zásah do konstrukcí kvůli prostupům rozvodů. Pokud ale chystáte celkovou rekonstrukci, doporučujeme nucené větrání s rekuperací zvážit. Pro jeho instalaci hovoří zdravější vnitřní prostředí, možnost zařazení jemnějších filtrů vzduchu, které ocení zejména alergici. Není potřeba otevírat okna a vystavovat se nezdravému průvanu nebo v noci lákat zloděje, čerstvý vzduch je k dispozici podle potřeby neustále. V neposlední řadě rekuperace sníží tepelnou ztrátu větrání a tím i náklady na provoz objektu. Mnoho investorů odrazovala vstupní investice, která se v případě rodinného domu pohybuje kolem 150 tis. Kč (instalace „na klíč“), ale právě s tím dotace z programu Nová zelená úsporám může výrazně pomoci.

Podrobné informace o programu Nová zelená úsporám jsou uvedeny na jejich stránkách.

Článek byl připraven ve spolupráci se společností EnergySim a autory jsou Ing. Petr Kotek, Ph.D., a Ing. Veronika Burešová.

Přečtěte si také jak ušetřit za vytápění pomocí rekuperace.