Pravidla používání internetových stránek Bydlíme s Filipem

Vítejte na internetových stránkách Bydlíme s Filipem (www.bydlimesfilipem.cz) (dále jen „Internetové stránky“). Pokud jste se rozhodli je používat, přečtete si tato Pravidla používání internetových stránek Bydlíme s Filipem (dále jen „Pravidla“).

I. Úvodní ustanovení

1.1 Vlastníkem a provozovatelem Internetových stránek je společnost ČEZ Prodej, a.s., Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČO: 272 32 433 (dále jen „Vlastník“). Vlastník je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), oprávněn vykonávat majetková práva k těmto Internetovým stránkám a náleží mu všechna autorská práva k veškerému obsahu, který je na těchto Internetových stránkách umístěn.

1.3 Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto Internetové stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že na tyto Internetové stránky vstoupí.

II. Podmínky užívání Internetových stránek

2.1 Uživatel nesmí vkládat na Internetové stránky žádný obsah, který by porušoval práva třetích stran nebo právní předpisy. Vlastník si vyhrazují právo zablokovat registraci Uživatele a odstranit případné příspěvky splňující jednu či více z následujících podmínek:

  • a) příspěvek obsahuje jakákoli nevhodná obrazová nebo slovní vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy;
  • b) příspěvek má obsah, který je nepřiměřeně hanlivý či urážlivý, pomlouvačný či nactiutrhačný, neslušný či obscénní, zastrašující či ohrožující, zasahuje do osobních nebo veřejných práv, nevhodný či hrubý, nevyhovující či problematický, nebo který může představovat trestný čin nebo k němu nabádat a/nebo který je v rozporu s právními předpisy platnými na území České republiky;
  • c) příspěvek obsahuje obrazová nebo slovní vyjádření či jiné informace nebo součásti, jež mohou dle Provozovatele nebo Vlastníka porušovat práva duševního vlastnictví související s právem autorským nebo průmyslová práva jiných osob nebo jež mohou vést k nekalosoutěžnímu jednání;
  • d) příspěvek obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné;
  • e) příspěvek by mohl poškodit dobré jméno Vlastníka;
  • f) příspěvek má obsah, jenž by mohl být vnímán jako propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby (zejména pokud zobrazuje obchodní označení jiné osoby než značky ČEZ);
  • g) obsah příspěvku dle uvážení Vlastníka neodpovídá zaměření těchto Internetových stránek.

2.2 Uživatel bere na vědomí a závazně prohlašuje, že jím vložený příspěvek/autorské dílo (text, fotografie, video) je jeho dílem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl, a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s jejich užitím v rámci těchto Internetových stránek a dle těchto Pravidel.

2.3 Uživatel se zavazuje, že užitím příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím příspěvku na těchto Internetových stránkách si musí Uživatel vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti s příspěvkem, je odpovědný výhradně Uživatel.

2.4 Vložením příspěvku Uživatel uděluje Vlastníkovi souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím díla nebo jeho částí ve smyslu § 12 a násl. autorského zákona, pro marketingové účely Vlastníka nebo pro obchodní účely Vlastníka, a to zdarma, bez časového, územního či jiného omezení. Za případné užití díla Uživateli nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění, pokud nerozhodne Vlastník jinak.

2.5 Žádné sdělení, včetně sdělení reklamních, uvedené na těchto Internetových stránkách není návrhem na uzavření smlouvy mezi Uživatelem, Vlastníkem ani třetí stranou.

III. Vyloučení odpovědnosti

3.1 Používání Internetových stránek je bezplatné. I přes veškerou snahu o poskytování úplných, přesných a aktuálních informací na Internetových stránkách nepřebírá Vlastník odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout Uživatelům použitím těchto informací, ani za nepřetržitou dostupnost těchto informací na Internetových stránkách. Uživatel používá Internetové stránky a informace zde obsažené na vlastní riziko.

3.2 Vlastník nenese odpovědnost za jakýkoli obsah vložený Uživatelem nebo třetí stranou na Internetové stránky.

3.3 Na Internetových stránkách jsou uvedeny odkazy na jiné internetové stránky, nad nimiž nemá Vlastník kontrolu. Vlastník nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah jiných internetových stránek a postupy jejich provozovatelů. Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto internetových stránek jsou zcela na Uživateli a Vlastník za ně nenese jakoukoliv odpovědnost.

IV. Ochrana osobních údajů

4.1 Vámi zadané osobní údaje bude jako správce zpracovávat společnost ČEZ Prodej, a.s., sídlem Duhová 425/1, 140 53 Praha 4, IČO 27232433, pro nabídku produktu nebo služby a přípravu smlouvy. Podrobnosti jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů.

4.2 Registrací na Internetových stránkách Uživatel dává Vlastníku v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Vlastníkovi v souvislosti se svou registrací poskytne, pro další obchodní a marketingové účely Vlastníka. Souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách a facebookových profilech Provozovatele a Vlastníka, pokud bude toto užití v souvislosti s aktivitami provedenými na těchto Internetových stránkách. Uživatel zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Vlastníkem. Vlastník je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Uživatele a předat tyto osobní údaje dalšímu subjektu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uživatel si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že Vlastník nebo třetí osoby pověřené Vlastníkem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku Uživatele na blokování nebo likvidaci osobních údajů Vlastníkovi je Uživateli zablokováno přihlášení do sekce pro registrované uživatele.

4.3 Registrací na těchto stránkách Uživatel dává Vlastníku, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlas s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho aktivity nebo jeho projevů v rámci Internetových stránek (dále jen „Snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Vlastníkovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Vlastník snímek v souladu s jeho určením poskytne.

4.4 Uživatel byl po vstupu na Internetové stránky v souladu s § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), výslovně upozorněn na využívání souborů cookies Provozovatelem a třetími stranami. Na základě tohoto upozornění měl Uživatel možnost využití souborů cookies výslovně odmítnout. Soubory cookies slouží Vlastníkovi zejména k personalizaci obsahu Internetových stránek pro Uživatele, analýzu návštěvnosti Internetových stránek Vlastníkem a personalizaci reklamních sdělení na Internetových stránkách. Používání souborů cookies může Uživatel rovněž odmítnout v nastavení svého webového prohlížeče.

V. Závěrečná ustanovení

5.1 Práva a povinnosti Vlastníka a Uživatelů v těchto Pravidlech neuvedená se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, a to zejména, nikoliv však výlučně, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem o ochraně osobních údajů, autorským zákonem a zákonem o elektronických komunikacích.

5.2 Pro rozhodování případných sporů vzniklých v souvislosti s používáním těchto Internetových stránek jsou příslušné soudy České republiky.

5.3 Vlastník si vyhrazuje právo jednostranně změnit tato Pravidla. Jejich aktuální znění bude vždy umístněné na těchto Internetových stránkách.

5.4 Tato Pravidla jsou účinná dnem jejich zveřejnění na Internetových stránkách.