Pravidla používání internetových stránek Bydlíme s Filipem

Vítejte na internetových stránkách Bydlíme s Filipem (www.bydlimesfilipem.cz) (dále jen „Internetové stránky“). Pokud jste se rozhodli je používat, přečtete si tato Pravidla používání internetových stránek Bydlíme s Filipem (dále jen „Pravidla“).

I. Úvodní ustanovení

1.1 Vlastníkem a provozovatelem Internetových stránek je společnost ČEZ Prodej, a.s., Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČO: 272 32 433 (dále jen „Vlastník“). Vlastník je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), oprávněn vykonávat majetková práva k těmto Internetovým stránkám a náleží mu všechna autorská práva k veškerému obsahu, který je na těchto Internetových stránkách umístěn.

1.2 Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto Internetové stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel, při návštěvě této Internetové stránky, je povinen se řídit těmito Pravidly.

II. Podmínky užívání Internetových stránek

2.1 Uživatel nesmí vkládat na Internetové stránky žádný obsah, který by porušoval práva třetích stran nebo právní předpisy. Provozovatel i Vlastník si vyhrazují právo odstranit takovýto obsah.  

2.2 Žádné sdělení, včetně sdělení reklamních, uvedené na těchto Internetových stránkách není návrhem na uzavření smlouvy mezi Uživatelem, Vlastníkem, Provozovatelem ani třetí stranou.

III. Vyloučení odpovědnosti

3.1 Používání Internetových stránek je bezplatné. I přes veškerou snahu o poskytování úplných, přesných a aktuálních informací na Internetových stránkách nepřebírá Vlastník odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout Uživatelům použitím těchto informací, ani za nepřetržitou dostupnost těchto informací na Internetových stránkách. Uživatel používá Internetové stránky a informace zde obsažené na vlastní riziko.

3.2 Vlastník nenese odpovědnost za jakýkoli obsah vložený Uživatelem nebo třetí stranou na Internetové stránky.

3.3 Na Internetových stránkách jsou uvedeny odkazy na jiné internetové stránky, nad nimiž nemá Vlastník kontrolu. Vlastník nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah jiných internetových stránek a postupy jejich provozovatelů. Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto internetových stránek jsou zcela na Uživateli a Vlastník za ně nenese jakoukoliv odpovědnost.

IV. Ochrana osobních údajů

4.1 Prostřednictvím těchto stránek nejsou zpracovávány osobní údaje vyjma souborů cookies, které se řídí uživatelským nastavením cookies. Stránky fungují v anonymním režimu.

4.2 Uživatel byl po vstupu na Internetové stránky v souladu s § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), výslovně upozorněn na využívání souborů cookies Provozovatelem a třetími stranami. Na základě tohoto upozornění měl Uživatel možnost využití souborů cookies výslovně odmítnout. Soubory cookies slouží Vlastníkovi zejména k personalizaci obsahu Internetových stránek pro Uživatele, analýzu návštěvnosti Internetových stránek Vlastníkem a personalizaci reklamních sdělení na Internetových stránkách. Používání souborů cookies může Uživatel rovněž odmítnout v nastavení svého webového prohlížeče.

V. Závěrečná ustanovení

5.1 Práva a povinnosti Vlastníka, Provozovatele a Uživatelů v těchto Pravidlech neuvedená se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, a to zejména, nikoliv však výlučně, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění, a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění.

5.2 Pro rozhodování případných sporů vzniklých v souvislosti s používáním těchto Internetových stránek jsou příslušné soudy České republiky.

5.3 Vlastník si vyhrazuje právo jednostranně změnit tato Pravidla. Jejich aktuální znění bude vždy umístněné na těchto Internetových stránkách.

5.4 Tato Pravidla jsou účinná dnem jejich zveřejnění na Internetových stránkách.