26.04.2017 / Domov


Zateplení fasády domu je jednou z nejčastějších renovací, do které se po zimě pustíte. Zde rozebereme 5 nejčastějších chyb zateplení a jejich řešení.

Zateplení fasády (ETICS) je poměrně velký a relativně nákladný zásah a jakékoli opravy jsou komplikované a drahé. Proto zde platí dvojnásob pravidlo dvakrát měř, jednou řež.  

Nejenom technologická nekázeň na stavbě, ale i nepřesné nebo chybně navržené řešení ze strany projektanta bývají hlavními příčinami nevydařeného zateplení fasád. Proto jsme s technikem společnosti Isover sestavili patero těch nejčastějších nedostatků i s malým návodem, jak jim předcházet, případně jak je napravit.

Co je to ETICS?

ETICS (zkratka z anglického „external thermal insulation composite systems“) jsou de facto vnější vrstvy na obvodové zdi nemovitosti, lidově fasáda. Jejich součástí bývají lepicí hmoty, mechanické kotvicí prvky, tepelněizolační materiály, stěrková hmota v základní vrstvě a výztuže základní vrstvy, omítka a také povrchové úpravy fasády.

1. Nevhodný/neupravený podklad stěny pro zateplení

Podklad k zateplení je třeba řádně očistit.

Podklad pro vnější fasádní zateplovací systém (ETICS) musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin. Doporučuje se například omytí tlakovou vodou. Starou nesoudržnou omítku je nutné odstranit, stabilní omítky stačí napenetrovat.

Rovinnost podkladu by neměla být vyšší než 20 mm/m u částečného lepení a 10 mm/m u celoplošného lepení. Pozor také na lepení izolantu na izolant. Pokud je to opravdu nevyhnutelné, musí se dodržovat pravidla příslušného dodavatele ETICS.

Zateplovací systém nenahrazuje hydroizolaci ani sanační systém, nicméně například výrazně snižuje množství kondenzované vlhkosti v konstrukci.

 

2. Špatné založení ETICS

Chyba bývá zvláště u nerovných fasád rekonstruovaných domů. Ke správnému založení se používají certifikované zakládací profily s okapničkou. K jejich případnému vyrovnání se použijí distanční podložky (tl. 1–10 mm). Staré, ale stále ještě často používané hliníkové lišty způsobují značný liniový tepelný most, a tak je vhodnější použít modernější, plastovou variantu. Tyto profily mají velkou výhodu v tom, že výrazně nedilatují. Je možné založení i na dřevěnou lištu nebo na stávající zateplení soklu.

Termovizní snímky hliníkového zakládacího profilu; jeho vnější povrchová teplota je výrazně vyšší než teploty v místě zateplení, tvoří se tepelný most.

Vedle správného zakládacího prvku je nutné dbát také na materiálovou vhodnost izolace. Do výšky 300 mm nad terénem nebo nad plochou, kde může ostřikovat voda (např. balkón), je nutné používat nenasákavé izolanty z extrudovaného polystyrenu (XPS) nebo perimetrického polystyrenu se sníženou nasákavostí. Dále je nutné dodržovat požadavky nové národní požární normy ČSN 73 0810, kde jsou popsána místa s požadavkem na nehořlavé izolační materiály s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 (minerální vlny).

Požadavky na materiálové řešení zateplovacích fasádních materiálů dle ČSN 73 0810 z roku 2016.

3. Nedostatečná tloušťka izolace

Tloušťka tepelné izolace by měla splňovat požadavky závazné normy ČSN 73 0540:2 a dále také požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, která je ovšem přísnější než norma. Zateplení by mělo být ekonomicky optimální, což se posuzuje pro každý dům zvlášť. Pro rychlý orientační výpočet je možné použít typových modelových příkladů nebo doporučených hodnot z výše zmíněné normy.

V tabulce je vyjádřen tepelný požadavek na celou konstrukci. Druh a tloušťka zateplované stěny, případně stávající zateplení snižují tento požadavek na celkové zateplení. Pokud tedy zateplujete cihlovou stěnu o tloušťce 450 mm, té v přepočtu odpovídá izolace o tloušťce cca 20 mm. Děrované cihly o stejné tloušťce budou „nahrazovat“ 65 mm izolace a tak dále. Minimální tloušťka nového zateplení se tedy bude pohybovat v rozmezí 100–150 mm. V případě nízkoenergetického nebo pasivního standardu se pak tloušťka izolace dostává do rozmezí 240–350 mm. Tyto tloušťky zateplení nejsou v dnešní době vůbec raritou, jak by se mohlo zdát.

4. Špatné lepení tepelné izolace

Chybu je možné udělat nejen při nanášení lepidla, ale také při lepení izolantu za nevhodných podmínek (zima, nebo naopak přímé slunce).

Ukázka špatně naneseného cementového lepidla na povrch fasádního EPS vs. správné lepení izolace z pěnového polystyrenu nebo minerální vlny s podélnou orientací vláken; správné lepení minerální vlny s kolmou orientací vláken.

Standardní lepení izolantu se zpravidla provádí nanesením rámečku lepidla po obvodě desek a na 2–3 vnitřní body. Základní plocha lepidla činí min. 40 % plochy desky. V oblasti soklu s keramickým obkladem nebo tam, kde je počítáno s progresivním kotvením hmoždinek pouze do plochy desky, se základní lepicí plocha navyšuje na 60 %. U minerálních vln s kolmou orientací vláken se používá celoplošné lepení, vždy ale dle pokynů konkrétního výrobce zateplovacích systémů.

Rozdílné povrchové teploty bílého a šedého EPS.
Po vychladnutí desek se otevřou mezery mezi izolantem. Ty je nutné zapěnit, nebo doplnit proužky nového izolantu.
Termovizní snímkování prázdných mezer mezi izolantem.

Lepení běžným cementovým lepidlem je možné při teplotách +5 až +25 °C. Při nižších teplotách je nutné použít speciální lepidlo. Vylepšená cementová lepidla zvládnou teplotní rozmezí +1 až +15 °C. Alternativně je možné použít lepidla z nízkoexpanzní pěny s teplotním rozmezím 0 až +35 °C.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat šedým grafitovým polystyrenům, které se na přímém slunci dokážou velmi rychle zahřát a zvětšit svoji velikost. Povrchová teplota těchto materiálů na slunci může vyšplhat až k 80 °C, a je proto vždy nutné stínění.

5. Nedostatečné kotvení

V krajním případě se může stát, že všechny vrstvy kontaktního zateplovacího systému popadají, nevydrží nápor větru nebo svou vlastní tíhu (v případě těžkých obkladů). Počet hmoždinek by měl být v souladu s normou ČSN 73 2902 a měl by respektovat kvalitu a nosnost zateplované stěny a umístění objektu v terénu. Jinak se bude chovat fasáda městského domu a jinak fasáda chalupy na horách, která je navíc v otevřeném terénu s velkým prouděním vzduchu. Počet hmoždinek zpravidla začíná na počtu 6–8 ks na metr čtvereční. Před návrhem počtu hmoždinek je vhodné udělat výtažné zkoušky na stavbě.

Při kotvení izolantu do těla desky je nutné hmoždinku umístit do místa, kde je lepidlo, proto je doporučeno zvýšit plochu lepidla na 60 %.

Velmi důležité je také rozmístění hmoždinek na izolantu. U pěnových polystyrenů se hmoždinky umísťují zpravidla do rohů a T-spojů desek, u minerálních vln je možností i kotvení do těla desek. Odolnost minerálních izolací vůči protlačení hlavy hmoždinky dovnitř izolantu je větší v těle desky než na jejích hranách.

Správné kotvení desek z minerální vlny.
Nesprávné kotvení minerální vlny malým talířkem hmoždinky, určeným pro pěnové polystyreny.

V případě kotvení desek z minerální vlny je nutné zkontrolovat také doporučení na velikost talířové hmoždinky. Materiály pevnostní třídy TR15 se kotví standardní hmoždinkou s talířkem o průměru 60 mm, materiály pevnostní třídy TR10 talířkem 60–90 mm, materiály pevnostní třídy TR7,5 talířkem 90–110 mm a minerální vlny s kolmým vláknem talířkem o průměru 140 mm.

Špatné provedení kotvení bývá vůbec nejčastější a nejviditelnější vadou fasádních zateplovacích systémů. Někdy je nutné použít termokameru, jindy bohužel stačí pouhý pohled a i laik vidí, že zde není všechno v pořádku.

Prokreslené hmoždinky na fasádě; dále je možné vidět i ledabylý „kotevní plán“ zateplení.

Prokreslování hmoždinek lze výrazně omezit i zápustnou montáží, která je možná u většiny fasádních zateplovacích materiálů. Nejprve se vyfrézuje prostor pro hlavu hmoždinky, do kterého se přišroubuje nebo zatluče hmoždinka a celý tento prostor se pak zakryje zátkou.

K dispozici jsou nyní i minerální zátky pro velikost talířku 60 mm.

Jistě by se našla spousta dalších chyb provádění těchto prací. Ne vždy je vhodné na stavbě improvizovat, požadavky na správné provádění má každý výrobce ETICS. Z pohledu tepelné izolace jsou k dispozici i doporučení výrobců tepelné izolace. Při dodržování základních pravidel zateplování je možné většinu chyb odstranit již v počátku.

Článek byl vytvořen ve spolupráci se Saint-Gobain.